5
  • MINI POKER 3.081.940
  • ĐÀO MỎ 2.799.452
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.595
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.552
  • TIẾN LÊN MN 558.151
  • BINH XẬP XÁM 216.859