5
  • MINI POKER 3.082.140
  • ĐÀO MỎ 2.801.352
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.745
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.552
  • TIẾN LÊN MN 558.193
  • BINH XẬP XÁM 216.859