5
  • MINI POKER 3.077.740
  • ĐÀO MỎ 2.783.852
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 705.360
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.217
  • TIẾN LÊN MN 557.853
  • BINH XẬP XÁM 216.763