5
  • MINI POKER 3.080.540
  • ĐÀO MỎ 2.790.052
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.075
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.251
  • TIẾN LÊN MN 557.995
  • BINH XẬP XÁM 216.778