5
  • MINI POKER 3.076.740
  • ĐÀO MỎ 2.781.652
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 705.175
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.217
  • TIẾN LÊN MN 557.826
  • BINH XẬP XÁM 216.747