5
  • MINI POKER 3.074.940
  • ĐÀO MỎ 2.776.552
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 704.890
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 654.965
  • TIẾN LÊN MN 557.732
  • BINH XẬP XÁM 216.731