5
  • MINI POKER 3.081.140
  • ĐÀO MỎ 2.793.952
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.255
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.552
  • TIẾN LÊN MN 558.053
  • BINH XẬP XÁM 216.782