5
  • MINI POKER 3.083.740
  • ĐÀO MỎ 2.810.852
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 707.310
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 656.664
  • TIẾN LÊN MN 558.311
  • BINH XẬP XÁM 216.917