5
  • MINI POKER 3.078.940
  • ĐÀO MỎ 2.785.952
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 705.640
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.251
  • TIẾN LÊN MN 557.925
  • BINH XẬP XÁM 216.767