5
  • MINI POKER 3.081.540
  • ĐÀO MỎ 2.795.752
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.410
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 655.552
  • TIẾN LÊN MN 558.104
  • BINH XẬP XÁM 216.791