5
  • MINI POKER 3.074.140
  • ĐÀO MỎ 2.774.552
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 704.785
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 654.965
  • TIẾN LÊN MN 557.687
  • BINH XẬP XÁM 216.731