5
  • MINI POKER 3.083.140
  • ĐÀO MỎ 2.807.552
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 707.100
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 656.664
  • TIẾN LÊN MN 558.247
  • BINH XẬP XÁM 216.895