5
  • MINI POKER 3.082.740
  • ĐÀO MỎ 2.805.752
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 706.995
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 656.515
  • TIẾN LÊN MN 558.227
  • BINH XẬP XÁM 216.895