5
  • MINI POKER 3.075.940
  • ĐÀO MỎ 2.779.452
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 705.005
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 654.965
  • TIẾN LÊN MN 557.783
  • BINH XẬP XÁM 216.745