5
  • MINI POKER 3.083.340
  • ĐÀO MỎ 2.809.152
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 707.225
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 656.664
  • TIẾN LÊN MN 558.279
  • BINH XẬP XÁM 216.909