5
  • MINI POKER 3.084.340
  • ĐÀO MỎ 2.812.752
  • TRÊN DƯỚI 2.138.997
  • VÒNG QUAY 707.425
  • XÓC ĐĨA CHƯƠNG 656.664
  • TIẾN LÊN MN 558.326
  • BINH XẬP XÁM 216.922